Universitat Rovira i Virgili

Protocol d’organització dels actes de graduació d’ensenyaments de grau de la Facultat de Lletres

Programa de l'acte de graduació

L'acte protocol·lari de graduació s'hauria d'ajustar, preferentment, al programa següent:

  1. Benvinguda i presentació de l'acte acadèmic, a càrrec del degà o degana, o del professor o professora en qui delegui.
  2. Paraules a càrrec del responsable d'ensenyament, o del professor o professora en qui delegui.
  3. Paraules a càrrec del padrí o padrina de la promoció.
  4. Paraules a càrrec dels representants dels estudiants.
  5. Lliurament d'orles.
  6. Cloenda de l'acte acadèmic, a càrrec del degà o degana, o el professor o professora en qui delegui.
  7. Actuació musical / Gaudeamus Igitur.
Reserva d'espais

Els estudiants de cada ensenyament han de comunicar als responsables d'ensenyament, entre el febrer i el març, les seves preferències pel que fa a dates de realització de l'acte de graduació i l'espai on el volen dur a terme. Les peticions de cada ensenyament se centralitzen a l'Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Lletres (OSD) i l'OSD ha d'informar els alumnes i el responsable de cada ensenyament de la data i l'espai assignats en funció de les disponibilitats de les instal·lacions del campus Catalunya.

Ajut econòmic

La Facultat de Lletres, a càrrec del seu pressupost ordinari, concedeix un ajut de 150 € als actes protocol·laris de graduació dels diferents ensenyaments de grau adscrits al centre, en el cas que es compleixin els requisits següents:

Tramitació de pagaments ajuts

El pagament el tramita l'OSD, un cop els representants dels estudiants hi facin arribar les dades necessàries per fer-lo:

En cas que la tramitació inicial del pagament l'hagi assumit algun dels departaments de la Facultat de Lletres, l'OSD ha de fer una transferència a l'orgànica que el departament indiqui a tal efecte.