Universitat Rovira i Virgili

Manual de Qualitat i processos del SIGQ

La URV ha definit la seva política i estratègia de qualitat docent, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels ensenyaments. Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

El Manual de Qualitat és un document que especifica les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments.