Universitat Rovira i Virgili

Normativa de Pràctiques Externes de la Facultat de Lletres

Introducció

El model docent de la Facultat de Lletres, centrat en l'aprenentatge actiu de l'estudiant, té, entre altres aspectes formatius, les pràctiques externes. Les estades en empreses i entitats permeten als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica, fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, la realització de pràctiques els permet conèixer institucions i centres vinculats amb el seu àmbit d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa els facilitarà la incorporació al món laboral.

Darrerament s'han aprovat tres normatives que afecten les pràctiques externes. D'una banda, l'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/ 2010, de 30 de desembre, i la revisió de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, aprovada pel Reial decret 592/2014. D'una altra, d'acord amb els reials decrets esmentats, la nova Normativa de pràctiques externes de la URV, aprovada el 20 de desembre de 2012.

Segons l'article 3.2 de la Normativa de pràctiques externes de la URV, la Facultat de Lletres s'ha de dotar d'una normativa de pràctiques pròpia per crear un marc general per a les pràctiques externes dels diferents ensenyaments de la Facultat.

Article 1. Àmbit d'aplicació i tipus de pràctiques

1. Aquesta Normativa s'aplica a les pràctiques externes curriculars i extracurriculars que realitzen els estudiants de grau i màster de la Facultat de Lletres de la URV.

2. Les pràctiques externes es poden dur a terme en qualsevol empresa, institució o entitat pública o privada, estatals o estrangeres.

Els estudiants de la Facultat de Lletres també poden realitzar pràctiques a la mateixa Universitat, d'acord amb el protocol de la URV.

L'estudiant pot sol·licitar realitzar les pràctiques a l'entitat, empresa o institució on dugui a terme la seva activitat professional. El coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament ho autoritzarà sempre que el contingut de les pràctiques s'adeqüi al que s'estableixi al pla d'estudis. En tot cas, els estudiants no poden tenir preferència a l'hora de triar l'empresa, institució o entitat on han de fer les pràctiques pel fet de treballar-hi, i han de seguir el procés d'assignació previst per cada ensenyament.

Les pràctiques externes també es poden realitzar dins del Programa d'aprenentatge servei de la URV.

3. Són pràctiques curriculars les que s'estableixen específicament com a tals al pla d'estudis i, consegüentment, comporten un reconeixement acadèmic.

4. Són pràctiques extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars. S'incorporen al suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent.

Article 2. Règim jurídic

1. Les pràctiques externes que duen a terme els estudiants de la Facultat de Lletres es fonamenten en l'Estatut de l'estudiant universitari i es regeixen, amb caràcter general, pel que preveu la Normativa de pràctiques externes dels estudiants universitaris, per la Normativa de pràctiques externes de la URV i per aquesta Normativa.

2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en la normativa d'ordenació dels ensenyaments oficials i es regeixen, a més a més, pel que estableix el pla d'estudis de l'ensenyament que cursa l'estudiant.

3. En tots els casos, la relació que s'estableix entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 3. Estructura de coordinació i gestió de les pràctiques

1. La Facultat de Lletres és la responsables d'organitzar i gestionar les pràctiques dels seus estudiants, i ha de vetllar per la seva qualitat i bon funcionament. A tal efecte, s'ha dotat d'una comissió de pràctiques, de la figura del coordinador o coordinadora general de pràctiques de centre i dels coordinadors de pràctiques de cada ensenyament.

2. La Comissió de pràctiques de la Facultat de Lletres té les funcions següents per a aquest àmbit:

a) Proposar les modificacions d'aquesta Normativa que consideri oportunes.

b) Revisar els models de documentació de les pràctiques externes propis de la Facultat de Lletres i aprovar-ne la modificació.

c) Analitzar si hi ha ofertes de pràctiques externes que encaixin dins el Programa d'aprenentatge servei de la URV.

d) Promoure les polítiques coordinades de promoció, millora de la qualitat i avaluació de les pràctiques externes dels ensenyaments de la Facultat de Lletres.

3. El coordinador o coordinadora general de pràctiques de la Facultat de Lletres té les funcions següents:

a) Presidir la Comissió de pràctiques de la Facultat de Lletres.

b) Assistir, en representació del degà o degana, a les reunions generals de la URV en què es tractin temes de pràctiques externes.

c) Supervisar el desenvolupament correcte de les pràctiques de la Facultat de Lletres.

4. El coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament té les funcions següents per a aquest àmbit:

a) Establir i definir els programes de pràctiques en col·laboració amb la direcció de l'entitat que acull estudiants en pràctiques.

b) Autoritzar la realització de les pràctiques.

c) Vetllar perquè els requisits i el procediment de selecció dels estudiants siguin objectius i de públic coneixement per part dels estudiants.

d) Vetllar perquè el mecanisme de seguiment i avaluació de les pràctiques s'ajusti a les indicacions previstes a la normativa aplicable.

e) Acordar amb les empreses la remuneració de les pràctiques, si escau.

5. L'Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Lletres és la unitat administrativa que dóna suport a la gestió de les pràctiques i té les funcions següents per a aquest àmbit:

a) Donar suport a la gestió dels convenis de cooperació educativa, corresponents a les pràctiques curriculars dels estudiants de la Facultat de Lletres, de forma coordinada amb les unitats implicades.

b) Gestionar els annexos als convenis de cooperació educativa, corresponents a les pràctiques dels seus estudiants, segons els procediments i models establerts per la URV i per la mateixa Facultat de Lletres.

Article 4. Requisits dels estudiants i naturalesa de les pràctiques

1. Poden realitzar pràctiques externes els estudiants de la Facultat de Lletres i els estudiants d'altres universitats nacionals, estatals o estrangeres que cursin estudis a la Facultat en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre aquestes institucions. En el cas d'estudiants d'altres universitats, cada ensenyament podrà establir les restriccions oportunes en funció dels coneixements d'idioma requerits per les empreses, institucions o entitats.

2. Els estudiants que duguin a terme pràctiques curriculars s'han de matricular a l'assignatura establerta al pla d'estudis i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d'estudis de l'ensenyament hagi previst.

3. Els estudiants que realitzin pràctiques extracurriculars han de tenir matrícula vigent en el curs en el qual duen a terme les pràctiques. A més, els estudiants de grau que facin pràctiques extracurriculars han de tenir superats el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol en el moment de començar l'estada en pràctiques. Els estudiants que hagin superat tots els crèdits necessaris per sol·licitar el títol podran realitzar pràctiques externes extracurriculars fins a la finalització del curs acadèmic.

4. Els estudiants que realitzin pràctiques externes gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions previstes a la legislació vigent aplicable.

5. Les pràctiques externes emparades en aquesta Normativa són estrictament acadèmiques. El conveni de cooperació educativa ha d'esmentar el caràcter no laboral de la relació i la cobertura de qualsevol accident mitjançant l'assegurança escolar obligatòria o l'assegurança privada que la Universitat hagi previst en cas que no n'hi hagi d'obligatòria.

6. En tot cas, el contingut de les pràctiques ha de respondre al perfil de l'ensenyament que cursa l'estudiant.

7. Les pràctiques externes curriculars poden ser remunerades, si així ho acorden el coordinador o coordinadora de pràctiques del respectiu ensenyament i l'entitat, empresa o institució col·laboradora. Les pràctiques externes extracurriculars han de ser remunerades, excepte en el cas que s'emmarquin en un projecte no lucratiu o en una activitat d'aprenentatge servei. L'existència o no de remuneració i la quantitat i la forma de pagament, si escau, es determinen al'annex al conveni de cada estada en pràctiques.

La quantitat econòmica que rebi l'estudiant és, en tot cas, en concepte de beca o ajut a l'estudi, l'ha de pagar directament l'entitat col·laboradora i està subjecta al règim fiscal que se li apliqui.

Article 5. L'estada en pràctiques

1. La durada de les pràctiques externes és:

a) En el cas de les curriculars, la determinada al pla d'estudis.

b) Les pràctiques externes (sumades curriculars i extracurriculars), no poden superar el 50% del curs acadèmic (750 hores), i s'ha de garantir que les activitats acadèmiques es desenvolupin i se segueixin correctament.  Excepcionalment, a criteri del centre, la durada de l'estada en pràctiques podrà ser ampliada fins a un màxim de 1.000 hores, en funció del rendiment acadèmic de l'estudiant.

2. L'estudiant té dret a complir la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, comunicant-ho prèviament, amb antelació suficient, a l'entitat, empresa o institució col·laboradora i presentant els justificants corresponents. Concretament, l'estudiant té permís per absentar-se del lloc de pràctiques durant les hores necessàries per realitzar l'activitat en els casos següents:

a) Per assistència a activitats avaluatives o tutories.

b) Per assistència a activitats de representació o de participació en els òrgans de la Universitat.

c) Per visita mèdica.

d) Aquelles altres situacions personals o acadèmiques que siguin considerades pels tutors.

La recuperació o compensació d'hores de pràctiques per absències degudes a permisos o baixes per malaltia o accident les han de pactar el tutor o tutora acadèmic i el tutor o tutora professional atenent les circumstàncies del cas i l'assoliment dels objectius proposats al projecte formatiu.

En cas de no recuperar les hores per causa de baixa per malaltia o accident degudament justificat, fins al 5% de les hores totals de pràctiques no comporta perdre la quantitat econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l'estudi prevista, si n'hi ha, en l'annex de pràctiques.

3. Les pràctiques extracurriculars es poden prorrogar, amb el vistiplau de les parts i l'estudiant, mitjançant la signatura d'un nou annex. Sumades les hores de la pròrroga, el total d'hores de pràctiques no pot superar el límit màxim previst a l'article 5.1.

La sol·licitud de pròrroga l'ha de demanar l'entitat col·laboradora, amb el vistiplau de l'estudiant i del tutor o tutora, mitjançant un correu electrònic adreçat al coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament amb una antelació mínima de deu dies naturals abans que finalitzi el conveni. En el cas que el conveni finalitzi al mes d'agost, la sol·licitud depròrroga s'ha de fer abans del 20 de juliol.

4. Les pràctiques s'extingeixen automàticament quan expira el termini convingut a l'annex del conveni, si les parts no acorden un període de pròrroga. Es poden donar per acabades de forma anticipada per les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Per denúncia motivada d'una de les parts o de l'estudiant, manifestada per escrit abans de la finalització anticipada. La comunicació de la denúncia s'ha de realitzar segons el procediment i models que la Comissió de Docència estableixi.

c) Per incompliment manifest de les clàusules del conveni, dels pactes de l'acord de pràctiques o de la normativa aplicable.

Article 6. Procediment de gestió

1. Totes les entitats que vulguin acollir en pràctiques estudiants de la Facultat de Lletres han de formalitzar aquesta col·laboració mitjançant un conveni de cooperació educativa, únic per a tots els centres i ensenyaments de la URV, signat pel rector o rectora, o persona en qui delegui. El conveni ha d'establir el règim jurídic, les condicions generals i els drets i deures de les parts.

2. Les propostes per acollir un o diversos estudiants en pràctiques curriculars s'han de presentar a cada coordinador o coordinadora de pràctiques, amb la informació sobre la qual s'ha d'establir el projecte formatiu que l'estudiant ha de dur a terme. Un cop autoritzada i validada la proposta, entrarà a formar part de l'oferta de places de pràctiques externes de l'ensenyament respectiu. Quan s'activi el programa de pràctiques, els estudiants, en funció de l'oferta de places, han de presentar les seves preferències i el coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament seleccionarà els estudiants segons les preferències que hagin indicat, l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits superats.

Les preferències de pràctiques presentades per l'estudiant són vinculants. Cada ensenyament ha d'establir a les guies docents corresponents les implicacions dels incompliments de cara a l'avaluació.

Els coordinadors de pràctiques de cada ensenyament han d'atorgar prioritat en l'elecció i en l'adjudicació de pràctiques als estudiants amb discapacitat, a fi que puguin optar a entitats, empreses o institucions en les quals estiguin assegurades mesures d'accessibilitat universal.

3. La realització de pràctiques de cada estudiant s'ha de formalitzar mitjançant un annex al conveni de cooperació prèviament signat, d'acord amb els models establerts per la URV.

En cada annex al conveni hi han de constar la identificació de l'estudiant i els tutors, la descripció del projecte formatiu acordat, així com la resta de condicions específiques d'aquella estada en pràctiques.

En el cas de pràctiques externes als centres, estructures o serveis de la URV, l'assignació de l'estudiant i la concreció de la resta de característiques de l'estada en pràctiques s'ha de formalitzar en un acord signat pel degà o degana i pel cap del centre, estructura o servei de la URV.

4. Tots els convenis de pràctiques i els annexos es gestionen segons els procediments i els models establerts per la URV.

Excepcionalment, i quan les circumstàncies així ho requereixin, es poden signar convenis i/o annexos amb una redacció diferent de la dels models establerts a la URV.

En aquests casos, els documents proposats han de respectar les previsions de la Normativa de pràctiques externes de la URV i seguir el protocol de signatura de convenis de la URV.

5. L'Oficina de Suport al Deganat de la Facultat de Lletres (OSD) prepara els annexos de pràctiques previstos en aquest article, quan el coordinador o coordinadora li faciliti les dades necessàries per emplenar-los. Un cop preparats, l'OSD s'encarrega de fer el seguiment del procés de signatura dels annexos.

6. L'estudiant no pot començar les pràctiques si no s'ha establert el conveni de cooperació educativa i no s'ha signat l'annex de pràctiques, d'acord amb aquest article. Així mateix, els convenis o annexos no es poden signar amb efectes retroactius, de manera que la formalització de totes les condicions de les pràctiques ha de ser prèvia a la seva vigència. Per aquest motiu, el coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament ha d'enviar les dades necessàries a l'OSD amb l'antelació necessària per tramitar els convenis de cooperació educativa i la signatura dels annexos de pràctiques.

Article 7. El projecte formatiu i els tutors

1. El projecte formatiu inclòs a l'annex del conveni ha de determinar, com a mínim, els objectius formatius i les tasques que s'han de dur a terme. Els resultats d'aprenentatge s'han d'establir segons les competències professionals que l'estudiant ha d'aplicar durant la seva estada en pràctiques.

2. El projecte formatiu no pot establir la realització d'activitats considerades insalubres, penoses, nocives o perilloses, ni les que s'hagin de realitzar en horari nocturn o en torns rotatius de 24 hores.

Excepcionalment, el coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament pot autoritzar la realització de pràctiques en horari nocturn quan, per raó de la naturalesa de les activitats de pràctiques proposades, sigui imprescindible aquest horari i després d'avaluar-ne el valor formatiu.

3. La Facultat assigna la càrrega docent de l'assignatura de Pràctiques Externes de cada ensenyament als diferents departaments, d'acord amb el que preveu cada pla d'estudis. La càrrega total de l'assignatura de Pràctiques Externes es calcula d'acord amb els criteris fixats a la Normativa de docència. Cada departament distribueix aquest encàrrec docent entre el seu professorat. En aquesta distribució, s'ha d'assignar un docent de l'ensenyament que cursa l'estudiant en pràctiques (o ensenyament afí) perquè en faci la tutoria acadèmica.

En el supòsit de les pràctiques extracurriculars, el tutor o tutora de pràctiques és el coordinador o coordinadora de pràctiques de cada ensenyament. Per als màsters que no tinguin aquesta figura, el tutor o tutora de pràctiques és el coordinador o coordinadora del màster, o el docent en qui delegui.

El tutor acadèmic és el responsable del seguiment i l'avaluació de les activitats dutes a termeper l'estudiant. Els drets i deures del tutor acadèmic es troben recollits a la legislació vigent aplicable.

4. El tutor o tutora professional designat per l'entitat, empresa o institució acollidora és la persona responsable de la formació de l'estudiant al centre de treball.

Els drets i deures del tutor o tutora de l'entitat, empresa o institució col·laboradora es troben recollits a la legislació vigent aplicable.

Amb l'objectiu de reconèixer l'activitat dels tutors de les entitats col·laboradores, la Facultat de Lletres els ha d'emetre un certificat acreditatiu dels serveis prestats en la tutoria i supervisió de l'estudiant en pràctiques.

Article 8. Pràctiques a l'estranger o en el marc de programes i convenis de mobilitat

1. Les estades en pràctiques que es realitzin en el marc de programes de mobilitat en què la Facultat de Lletres participi es regeixen per les normes, procediments i documents específics que hi siguin aplicables. Per a tot allò no previst a les normes del programa, s'hi aplicarà la Normativa de pràctiques de la URV i aquesta Normativa.

2. La resta de pràctiques que es realitzin a l'estranger es regeixen per la Normativa de pràctiques de la URV i per aquesta Normativa.

3. En tot cas, els estudiants que realitzin pràctiques a l'estranger hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurança específica que cobreixi les contingències d'assistència sanitària, accident i repatriació.

Disposició transitòria primera

Aquesta Normativa també s'aplica a les pràctiques dels estudiants d'ensenyaments de primer cicle, de primer i segon cicle, i de només segon cicle en procés d'extinció.

Disposició transitòria segona

Durant el període d'implantació del nou sistema de gestió de convenis de cooperació educativa previst en la Normativa de pràctiques externes de la URV, es podrà continuar amb el sistema previ de signatura de convenis específics, signats pel degà o degana, sempre que no s'hagi subscrit el conveni de cooperació educativa amb l'entitat, empresa o institució col·laboradora d'acord amb la Normativa de pràctiques externes de la URV i que les circumstàncies concretes requereixin la signatura immediata de l'acord entre les parts per tal d'iniciar l'estada en pràctiques de l'estudiant.

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor al curs acadèmic 2013-14.