Universitat Rovira i Virgili

Normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Lletres

INTRODUCCIÓ

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l'alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l'estudiant per a l'exercici d'activitats professionals.

La Normativa de treball de fi de grau de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2012, fixa les directrius generals aplicables a les normatives de treball de fi de grau dels centres de la URV.  

L'assignatura Treball de Fi de Grau (en endavant TFG) forma part dels plans d'estudis de les titulacions de grau de la Facultat de Lletres. En tots els casos està programada com una assignatura obligatòria de 4t curs i, en funció de les diferents titulacions, té assignats 6, 9 o 12 ECTS.

Article 1. Objecte

1.1. En l'assignatura TFG l'estudiant ha de realitzar, presentar i defensar davant d'un tribunal un treball acadèmic original en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements i les competències adquirits en l'ensenyament corresponent.

1.2. El TFG es defineix com un treball autònom i individual, tot i que es pot elaborar de forma col·lectiva en el cas dels graus de Comunicació Audiovisual, de Periodisme i de Publicitat i Relacions Públiques. En aquests casos s'ha de garantir l'avaluació individual de l'estudiant. Els estudiants dels graus de Comunicació Audiovisual, de Periodisme i de Publicitat i Relacions Públiques que vulguin realitzar el TFG durant una estada Erasmus o Sèneca han d'elaborar el treball de forma individual.

1.3. L'estudiant pot realitzar el TFG en el marc del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV.

Article 2. Organització

2.1. Per tal de coordinar la realització del TFG de cada ensenyament, el departament que tingui assignada la docència de l'assignatura de TFG ha de nomenar un coordinador o coordinadora de TFG, que s'encarrega de les funcions següents:

Per tal de donar suport a cada coordinador o coordinadora de TFG, el departament responsable de la docència de l'assignatura de TFG pot constituir una comissió de TFG per cada grau, que en tot cas ha de ser presidida pel mateix coordinador o coordinadora.

2.2. El coordinador o coordinadora del TFG, amb la col·laboració de la resta de l'equip docent vinculat a l'assignatura TFG, és el responsable de l'elaboració de la guia docent i de l'elaboració i publicació del pla de treball, d'acord amb el que estableix la Normativa de docència.

Article 3. Matriculació i períodes de defensa i avaluació

3.1. Per poder matricular-se de l'assignatura de TFG és requisit indispensable haver superat com a mínim 168 ECTS. En el cas del grau d'Anglès, a més, per presentar el TFG cal haver superat l'assignatura Gestió de la Informació. Aquest requisit ha de constar explícitament a la guia docent de l'assignatura TFG del grau d'Anglès.

3.2. Els períodes de lliurament, defensa i d'avaluació del TFG s'han de publicar als respectius plans de treball i s'han d'ajustar al calendari acadèmic de la Facultat de Lletres.

Article 4. Responsabilitat i encàrrec docent

4.1. La Facultat assigna la docència de l'assignatura de TFG de cada ensenyament als diferents departaments, d'acord amb el que preveu cada pla d'estudis. La càrrega total de l'assignatura de TFG es calcula d'acord amb els criteris fixats a la Normativa de docència. Cada departament distribueix aquest encàrrec docent entre el seu professorat.

Article 5. Assignació o elecció de temes

5.1. El coordinador o coordinadora del TFG s'encarrega de gestionar l'assignació de títol i la direcció del TFG als estudiants matriculats.

5.2. Cada coordinador o coordinadora de TFG ha d'informar si l'estudiant ha de triar el tema del treball d'una llista predefinida i/o si l'estudiant proposa o pot proposar el tema del seu treball.

5.3. En cas que els estudiants hagin de triar el tema del treball d'una llista predefinida, el coordinador o coordinadora del TFG ha de fer pública la relació de temes. Posteriorment, els estudiants han de presentar una llista prioritzada amb les seves preferències i el coordinador o coordinadora del TFG ha d'assignar els temes del TFG entre els estudiants i comunicar a cada estudiant el tema i el tutor o tutora que li han estat assignats. Els criteris d'assignació, a més de les preferències de l'estudiant, són el nombre de crèdits superats i l'expedient acadèmic.

5.4. En cas que els estudiants puguin proposar el tema del seu treball, aquests han de fer arribar la seva proposta al coordinador o coordinadora del TFG, que decideix si s'accepta o no.

Article 6. La direcció dels treballs

6.1. El TFG s'ha de dur a terme sota la direcció d'un tutor o tutora, que ha de ser un professor o professora del departament.

6.2. El coordinador o coordinadora del TFG ha d'assignar el tutor o tutora del TFG a l'estudiant en funció de l'àmbit del treball.

6.3. El tutor o tutora del TFG, que actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge, té assignades les funcions següents:

6.4. La tutoria es realitza a través d'entrevistes presencials programades d'acord amb el calendari del TFG. En el cas dels estudiants que fan el TFG durant una estada Erasmus o Sèneca, les tutories es duen a terme de manera virtual d'acord amb les indicacions del tutor o tutora del treball.

6.5. Quan l'estudiant desenvolupi tot el TFG o una part significativa d'aquest en institucions o organismes diferents de la URV, també ha de tenir un tutor o tutora de la institució o organisme perquè l'orienti en la definició del contingut del TFG i el seu desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el centre i la institució o organisme.

Article 7. Avaluació

7.1. El TFG s'avalua en convocatòria única i continuada, sense possibilitat d'avaluació única final. Aquesta informació ha de constar explícitament a la guia docent. L'estudiant pot sol·licitar l'avançament o l'endarreriment de la convocatòria d'avaluació en els supòsits i el procediment establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de grau.

7.2. L'avaluació del TFG està orientada a comprovar i constatar l'adquisició i domini de les competències associades al títol de grau cursat, i es fa d'acord amb els criteris publicats a les respectives guies docents, que en tot cas han de tenir en compte el seguiment de l'avaluació continuada, el treball acadèmic presentat, la defensa pública del treball i l'autoavaluació de l'estudiant. En cas de detectar-se plagi del treball complet o de fragments del treball s'aplica el que la Normativa acadèmica i de matrícula de grau fixa en aquest sentit.

7.3. El responsable de l'avaluació del seguiment del treball, del treball acadèmic presentat i de l'autoavaluació de l'estudiant és el tutor o tutora del treball. D'acord amb l'article 8 d'aquesta normativa, el responsable de l'avaluació de la defensa pública del TFG és un tribunal. En el cas dels graus d'Anglès, d'Història i d'Història de l'Art, el treball acadèmic presentant l'avalua el mateix tribunal que avalua la defensa pública.

7.4. Les normes formals de presentació dels treballs s'han d'ajustar als criteris que la URV estableix per al dipòsit al repositori institucional.

7.5. L'estudiant té dret a elaborar, presentar i defensar el TFG en anglès per tal d'assolir la competència nuclear C1 (Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera). Per poder-ho fer, cal demanar-ho quan es presenta la llista de preferències de temes o la proposta de tema del treball. Assolir la competència nuclear C1 en anglès per aquesta via no és possible en els graus de Llengua i Literatura Catalanes i de Llengua i Literatura Hispàniques, on l'elaboració, presentació i defensa del TFG s'ha de fer obligatòriament en català i castellà, respectivament. En el cas del grau d'Anglès, l'elaboració, presentació i defensa del TFG s'ha de fer obligatòriament en anglès.

7.6. El TFG es qualifica segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, amb la corresponent qualificació qualitativa. Si l'estudiant obté la qualificació final d'Excel·lent, el coordinador o coordinadora del TFG pot proposar la menció de Matrícula d'Honor (MH). En el cas dels graus d'Història i d'Història de l'Art, la proposta de la menció de MH l'ha de fer el tribunal. Quan el nombre de candidats a rebre aquesta menció sigui superior al nombre de mencions que es poden donar, les MH s'atorguen tenint en compte la nota més alta i l'expedient acadèmic de l'estudiant.

7.7. L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació final d'acord amb el que s'estableix a la Normativa acadèmica i de matrícula.

Article 8. Defensa del TFG

8.1. La defensa del TFG ha de ser realitzada pels estudiants de forma pública i presencial. No obstant això, amb caràcter excepcional, i prèvia sol·licitud formal i motivada per part de l'estudiant i tutor o tutora, el coordinador o coordinadora del TFG pot autoritzar la defensa a distància de forma virtual, sempre que es donin les condicions tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat.

8.2. La defensa del TFG és avaluada per un tribunal, format per tres professors o professores designats pel departament responsable de l'assignatura de TFG, que s'ha de constituir formalment amb la deguda antelació i publicitat. S'utilitzen els criteris de categoria docent i antiguitat per escollir el president o presidenta i el secretari o secretària o, si es considera més convenient, la major proximitat de la docència dels professors amb el tema del treball.

8.3. Cada ensenyament de grau fixa on s'ha de lliurar el TFG, el nombre d'exemplars i el format de lliurament.

8.4. El coordinador o coordinadora del TFG corresponent comunica a cada estudiant el dia, l'hora i el lloc de defensa pública, amb una antelació mínima de set dies.

8.5. La defensa del TFG ha de tenir una durada màxima de 30 minuts. Després de la intervenció de l'estudiant, els membres del tribunal poden formular-li preguntes o demanar-li aclariments.

Article 9. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel∙lectual o de propietat industrial dels TFG s'han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. En qualsevol cas, en tot ús que es pugui fer dels TFG, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV.

Article 10. TFG amb informació confidencial

10.1. L'estudiant que vulgui fer un TFG que inclogui informació confidencial ha de comunicar-ho al tutor o tutora.

10.2. Per tal d'acollir-se a aquesta normativa, l'estudiant ha de presentar al seu tutor o tutora de TFG l'acord de confidencialitat (annex 1), segellat per l'entitat col·laboradora que es consideri propietària de la informació confidencial i signat per una persona responsable d'aquesta entitat. En el cas que el propietari o propietària sigui una persona física, el document l'ha de signar el mateix propietari o propietària o el seu representant legal.

10.3. Es pot considerar informació confidencial la que  reconeix com a tal una entitat legalment establerta, amb caràcter previ a l'execució del TFG motiu d'aquesta normativa. La informació confidencial es pot referir a mètodes, procediments, models, tècniques, circuits, programaris (software), etc. i a qualsevol altra susceptible de protecció legal .

10.4. Per motius de transparència acadèmica, en cap cas un TFG pot qualificar-se de confidencial en la seva totalitat.

10.5. El TFG amb informació confidencial ha de tenir dues versions de la documentació: l'íntegra i la reduïda. En totes dues versions s'hi ha d'afegir com a preàmbul un full en què s'ha de fer constar que conté informació confidencial, i l'entitat o persona física propietària d'aquesta informació, incloent-hi l'adreça completa.

10.6. En la versió íntegra s'ha d'especificar la informació que es consideri confidencial en forma inequívoca i clara, bé en capçaleres o peus de pàgina o bé amb un segell visible. En la versió reduïda s'ha de fer constar, al lloc de la documentació absent, un full o fulls explicatius (de manera simplificada) de la funció corresponent a la informació que hi falta, de tal manera que el conjunt del treball no perdi continuïtat. Aquesta versió ha de contenir explícitament el vistiplau de l'entitat col·laboradora i és la que s'ha de dipositar al repositori institucional de la URV i, si és el cas, al repositori del departament, un cop defensat el TFG.

10.7. Els membres del tribunal han de disposar de la versió íntegra del TFG, abans de la defensa i mentre duri. De la mateixa manera, s'han de donar per assabentats del caràcter confidencial de part de la informació que han de jutjar, i així ho han d'advertir al públic que eventualment pugui assistir a la defensa.

10.8. La defensa del TFG manté el caràcter públic i, per tant, poden assistir-hi representants del/s propietari/s de la informació confidencial. De la mateixa manera, l'exposició oral, els gràfics de suport, les demostracions, etc. s'han de fer basant-se en la versió íntegra. Tot i així, a petició de qualsevol de les parts implicades, l'assistència de públic es pot restringir.

10.9. Un cop avaluat l'estudiant, els membres del tribunal li han de tornar tota la documentació en versió íntegra, excepte un exemplar, que ha de restar a la secretaria del departament del coordinador o coordinadora de TFG corresponent durant un termini mínim de deu dies per tal de resoldre possibles reclamacions. En el cas que es produeixi la reclamació esmentada, l'exemplar ha de restar a la secretaria fins que es resolgui completament.

10.10. La Facultat, com a tal, no accepta cap responsabilitat pel mal ús que es pugui fer de la informació confidencial, llevat del que fa referència a la responsabilitat individual que se'n pugui derivar.

10.11. Qualsevol persona o entitat que tingui interès a conèixer la informació confidencial dels TFG s'ha d'adreçar a l'entitat o persona física propietària que consti al full específic esmentat a l'apartat 10.5. La Facultat declina qualsevol altra responsabilitat pel que fa a aquesta informació.

Article 11. Dipòsit del treball

11.1. Els TFG es dipositen al repositori institucional de la URV. Els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 han de ser visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal. La Universitat ha d'establir els requisits formals dels TFG de cara al dipòsit al repositori institucional.

11.2. Cada departament pot disposar d'un repositori per guardar-hi els TFG digitalitzats i/o crear un arxiu en paper.

Disposició transitòria

En cas que els graus de la Facultat de Lletres disposin de procediments específics del TFG definits amb anterioritat a aquesta normativa, hauran de revisar-los i, si escau, adaptar-los de cara al curs 2013-14.

ANNEX 1: ACORD DE CONFIDENCIALITAT DEL TREBALL DE FI DE GRAU

D'una part, l'estudiant Sr./Sra. .................................................. amb DNI.....................

D'una altra part, el Dr./Dra. ...................................................... amb DNI ....................... degà/degana de la Facultat de Lletres, amb domicili al campus Catalunya, avinguda de Catalunya, 35 43002 Tarragona, per delegació del rector de la Universitat Rovira i Virgili, amb NIF Q-935003-A i amb domicili al carrer Escorxador s/n 43003 Tarragona

Finalment, el Sr./Sra. ..............................................................................., amb DNI ........................ representant legal de l'entitat .................................................................. amb CIF ..................... i domicili fiscal a ....................................................................

Acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: L'estudiant que vulgui fer un Treball de Fi de Grau (TFG) que inclogui informació confidencial ha de comunicar-ho al tutor o tutora del TFG i presentar-li aquest acord segellat per l'entitat col·laboradora que es consideri propietària de la informació confidencial i signat per una persona responsable d'aquesta entitat. En el cas que el propietari sigui una persona física, s'ha d'actuar de manera semblant, i ho han de ferla mateixa persona física o el seu representant legal.

SEGONA: Es pot considerar informació confidencial la que reconeix com a tal una entitat legalment establerta, amb caràcter previ a l'execució del TFG motiu d'aquest acord. La informació confidencial es pot referir a mètodes, procediments, models, tècniques, circuits, programaris (software), etc. i a qualsevol altra susceptible de protecció legal.

TERCERA: El TFG amb informació confidencial ha de tenir dues versions de la documentació: l'íntegra i la reduïda. En la versió íntegra s'ha d'especificar la informació que es consideri confidencial i s'ha de lliurar als membres del tribunal. En la versió reduïda s'ha de fer constar la informació que hi falta, de tal manera que el conjunt del treball no perdi continuïtat. Aquesta versió ha de contenir explícitament el vistiplau de l'entitat col·laboradora i és la que s'ha de dipositar al repositori institucional de la URV i, si és el cas, al repositori del departament, un cop defensat el TFG. En totes dues versions s'hi ha de fer constar el caràcter confidencial i l'entitat o persona física propietària d'aquesta informació, amb l'adreça completa. Qualsevol persona o entitat que tingui interès a conèixer la informació confidencial d'aquests TFG s'ha d'adreçar a l'esmentada propietària.

CUARTA: Els membres del tribunal han de disposar de la versió íntegra del TFG, abans de la defensa i mentre duri. De la mateixa manera, s'han de donar per assabentats del caràcter confidencial de part de la informació que han de jutjar, i així ho han d'advertir al públic que eventualment pugui assistir a la defensa. En principi, la defensa del TFG manté el caràcter públic i l'exposició oral, gràfics de suport, demostracions, etc. s'han de basar en la versió íntegra. Tot i així, a petició del qualsevol de les parts implicades, l'assistència de públic es pot restringir.

CINQUENA: Un cop el tribunal hagi avaluat l'estudiant, els membres li han de tornar tota la documentació en versió íntegra, excepte un exemplar, que ha de restar a la secretaria del departament del coordinador o coordinadora de TFG corresponent durant un termini màxim de deu dies per tal de resoldre possibles reclamacions. En el cas que es produeixi aquesta reclamació, l'exemplar ha de restar a la secretaria fins que es resolgui completament.

SISENA: La Facultat, com a tal, no accepta cap responsabilitat pel mal ús que es pugui fer d'aquesta informació confidencial, llevat del que fa referència a la responsabilitat individual que se'n pugui derivar.

......................................,.........d..............................de 20..

Degà/Degana         Representant entitat        Estudiant            Vist i plau tutor/tutora

(signatura i segell)        (signatura i segell)                     (signatura)           Sr/a. ...........................