Universitat Rovira i Virgili

Normativa de Treball de Fi de Màster de la Facultat de Lletres

Introducció

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de màster tenen com a finalitat que l'alumnat obtingui una formació avançada o multidisciplinària, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació en tasques investigadores.

La Normativa de treball de fi de màster de la URV, aprovada pel Consell de Govern l'11 de juliol de 2013, fixa les directrius generals aplicables a les normatives de treball de fi de màster dels centres de la URV.

El Treball de Fi de Màster (en endavant TFM) és una assignatura obligatòria que forma part dels plans d'estudis de les titulacions de màster de la Facultat de Lletres i que, en funció de les diferents titulacions, té assignats entre 6 i 30 ECTS, i es realitzarà a la fase final del pla d'estudis.

Article 1. Objecte

1.1. En l'assignatura TFM l'estudiant ha d'elaborar, presentar i defensar davant d'un tribunal un treball original en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els continguts formatius i les competències adquirits en l'ensenyament corresponent.

1.2. El TFM es defineix com un treball autònom i individual, tot i que es pot elaborar de forma col·lectiva en el cas dels màsters que així ho facin constar a les respectives guies docents de l'assignatura TFM. En aquests casos s'ha de garantir l'avaluació individual de l'estudiant.

1.3. L'estudiant pot realitzar el TFM en el marc del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV.

Article 1. Organització

2.1. Per tal de coordinar la realització del TFM de cada ensenyament, els departaments que tinguin assignada la docència de l'assignatura de TFM han designar un coordinador o coordinadora de TFM, que s'encarrega de les funcions següents:

· Garantir que els estudiants disposin de la informació pertinent sobre l'estructura, les característiques, l'estil, l'extensió, la presentació i la defensa dels TFM. 
· Assignar els tutors als estudiants.
· Elaborar i fer pública l'oferta de temes de TFM i organitzar-ne el sistema d'assignació.
· Nomenar els tribunals que n'han de valorar la defensa pública.
· Introduir les qualificacions i signar les actes.
· Prendre aquelles decisions organitzatives que no estiguin recollides en aquesta normativa.
· Solucionar les incidències que puguin sorgir durant el procés i la defensa.

Per tal de donar suport a cada coordinador o coordinadora de TFM, els departaments responsables de la docència de l'assignatura de TFM poden constituir una comissió de TFM per cada màster, que en tot cas ha de ser presidida pel mateix coordinador o coordinadora.

2.2. El coordinador o coordinadora del TFM, amb la col·laboració de la resta de l'equip docent vinculat a l'assignatura TFM, és el responsable de l'elaboració de la guia docent, d'acord amb el que estableix la Normativa de docència.

Article 3. Matriculació i períodes de defensa i avaluació

3.1. Els màsters de més de 60 ECTS que fixin requisits específics per poder matricular-se de l'assignatura de TFM han de fer-ho constar explícitament a la guia docent de l'assignatura TFM corresponent.

3.2. Els períodes de lliurament, defensa i d'avaluació del TFM s'han de publicar als respectius plans de treball i/o espai virtual de formació (Moodle) de l'assignatura, i s'han d'ajustar al calendari acadèmic de la Facultat de Lletres.

Article 4. Responsabilitat i encàrrec docent

4.1. La Facultat assigna la docència de l'assignatura de TFM de cada ensenyament als diferents departaments, d'acord amb el que preveu cada pla d'estudis. La càrrega total de l'assignatura de TFM es calcula d'acord amb els criteris fixats a la Normativa de docència. Cada departament distribueix aquest encàrrec docent entre el seu professorat, d'acord amb les indicacions del coordinador o coordinadora de màster.

Article 5. Assignació o elecció de temes

5.1. El coordinador o coordinadora del TFM s'encarrega de gestionar l'assignació de tema i la direcció del TFM als estudiants matriculats.

5.2. Cada coordinador o coordinadora de TFM ha d'informar si l'estudiant ha de triar el tema del treball d'una llista predefinida i/o si l'estudiant proposa o pot proposar el tema del treball.

5.3. En cas que els estudiants hagin de triar el tema del treball d'una llista predefinida, el coordinador o coordinadora del TFM ha de fer pública la relació de temes. Posteriorment, els estudiants han de presentar una llista prioritzada amb les seves preferències i el coordinador o coordinadora del TFM ha d'assignar els temes del TFM entre els estudiants i comunicar a cada estudiant el tema i el tutor o tutora que li han estat assignats. Els criteris d'assignació, a més de les preferències de l'estudiant, són els que s'estableixin a les respectives guies docents.

5.4. En cas que els estudiants puguin proposar el tema del seu treball, aquests han de fer arribar la seva proposta al coordinador o coordinadora del TFM, que decideix si s'accepta o no d'acord amb el tutor o tutora.

Article 6. La direcció dels treballs

6.1. El TFM s'ha de dur a terme sota la direcció d'almenys un tutor o tutora, que ha de ser un professor o professora del departament i/o del màster.

6.2. El coordinador o coordinadora del TFM ha d'assignar el tutor o tutora del TFM a l'estudiant en funció de l'àmbit del treball, amb l'acord previ d'aquest tutor o tutora.

6.3. El tutor o tutora del TFM, que actua com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge, té assignades les funcions següents:

· Assessorar, assistir i orientar l'estudiant en el procés de realització del TFM.
· Supervisar el desenvolupament del TFM.
· Vetllar pel l'acompliment dels objectius establerts.
· Participar en l'avaluació i qualificació del TFM.

6.4. La tutoria es realitza a través d'entrevistes presencials programades d'acord amb el calendari del TFM. En el cas dels estudiants que fan el TFM durant una estada de mobilitat, les tutories es duen a terme de manera virtual d'acord amb les indicacions del tutor o tutora del treball.

6.5. Quan l'estudiant desenvolupi tot el TFM o una part significativa d'aquest en institucions o organismes diferents de la URV, també ha de tenir un tutor o tutora de la institució o organisme perquè l'orienti en la definició del contingut del TFM i el seu desenvolupament. En aquest cas, és necessari signar un conveni entre el centre i la institució o organisme.

Article 7. Avaluació

7.1. El TFM s'avalua en convocatòria única i continuada, sense possibilitat d'avaluació única final. Aquesta informació ha de constar explícitament a la guia docent. L'estudiant pot sol·licitar l'avançament o l'endarreriment de la convocatòria d'avaluació en els supòsits i el procediment establerts a la Normativa acadèmica i de matrícula de màster.

7.2. L'avaluació del TFM està orientada a comprovar i constatar l'adquisició i domini de les competències associades al títol de màster cursat, i es fa d'acord amb els criteris publicats a les respectives guies docents, que en tot cas han de tenir en compte el seguiment de l'avaluació continuada, el treball acadèmic presentat i la defensa pública del treball. En cas de detectar-se plagi del treball complet o de fragments del treball s'aplica el que la Normativa acadèmica i de matrícula de màster fixa en aquest sentit.

7.3. El responsable de l'avaluació del TFM és, segons s'indiqui a les respectives guies docents, el tutor o tutora del treball i/o el mateix tribunal que, d'acord amb l'article 8 d'aquest normativa, és responsable de l'avaluació de la defensa pública del TFM.

7.4. Les normes formals de presentació dels treballs s'han d'ajustar als criteris que la URV estableix per al dipòsit al repositori institucional.

7.5. L'estudiant té dret a elaborar, presentar i defensar el TFM en idiomes diferents al català o castellà, si així es preveu a les respectives guies docents. Per poder-ho fer, cal demanar-ho quan es presenta la llista de preferències de temes o la proposta de tema del treball.

L'estudiant del màster d'Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes ha d'elaborar, presentar i defensar el TFM obligatòriament en català. En el cas del màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres, l'elaboració, presentació i defensa del TFM s'ha de fer obligatòriament en castellà (estudiants de l'itinerari d'espanyol) o en anglès (estudiants de l'itinerari d'anglès).

7.6. El TFM es qualifica segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, amb la corresponent qualificació qualitativa. Si l'estudiant obté la qualificació final d'excel·lent, el coordinador o coordinadora del TFM pot proposar la menció de matrícula d'honor (MH), d'acord amb l'establert en la Normativa acadèmica i de matrícula.

7.7. L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació final d'acord amb el que s'estableix a la Normativa acadèmica i de matrícula.

Article 1. Defensa del TFM

8.1. La defensa del TFM ha de ser realitzada pels estudiants de forma pública i presencial. No obstant això, amb caràcter excepcional, i prèvia sol·licitud formal i motivada per part de l'estudiant i tutor o tutora, el coordinador o coordinadora del TFM pot autoritzar la defensa a distància de forma virtual, sempre que es donin les condicions tècniques, administratives i econòmiques que en permetin la viabilitat.

8.2. La defensa del TFM és avaluada per un tribunal, format per un mínim de tres professors o professores designats pels coordinadors del TFM, que s'ha de constituir amb la deguda antelació i publicitat.

8.3. Cada ensenyament de màster fixa on s'ha de lliurar el TFM, el nombre d'exemplars i el format de lliurament.

8.4. El coordinador o coordinadora del TFM corresponent comunica a cada estudiant el dia, l'hora i el lloc de defensa pública, amb una antelació mínima de set dies.

8.5. La defensa del TFM ha de tenir una durada màxima de 30 minuts. Després de la intervenció de l'estudiant, els membres del tribunal poden formular-li preguntes o demanar-li aclariments.

Article 9. Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel∙lectual o de propietat industrial dels TFM s'han de regular en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. En qualsevol cas, en tot ús que es pugui fer dels TFM, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació amb la URV.

Article 10. TFM amb informació confidencial

10.1. L'estudiant que vulgui fer un TFM que inclogui informació confidencial ha de comunicar-ho al tutor o tutora.

10.2. Per tal d'acollir-se a aquesta normativa, l'estudiant ha de presentar al seu tutor o tutora de TFM l'acord de confidencialitat (annex 1), segellat per l'entitat col·laboradora que es consideri propietària de la informació confidencial i signat per una persona responsable d'aquesta entitat. En el cas que el propietari o propietària sigui una persona física, el document l'ha de signar el mateix propietari o propietària o el seu representant legal.

10.3. Es pot considerar informació confidencial la que reconeix com a tal una entitat legalment establerta, amb caràcter previ a l'execució del TFM motiu d'aquesta normativa. La informació confidencial es pot referir a mètodes, procediments, models, tècniques, circuits, programaris (software), etc. i a qualsevol altra susceptible de protecció legal.

10.4. Per motius de transparència acadèmica, en cap cas un TFM pot qualificar-se de confidencial en la seva totalitat.

10.5. El TFM amb informació confidencial ha de tenir dues versions de la documentació: l'íntegra i la reduïda. En totes dues versions s'hi ha d'afegir com a preàmbul un full en què s'ha de fer constar que conté informació confidencial, i l'entitat o persona física propietària d'aquesta informació, incloent-hi l'adreça completa.

10.6. En la versió íntegra s'ha d'especificar la informació que es consideri confidencial en forma inequívoca i clara, bé en capçaleres o peus de pàgina, bé amb un segell visible. En la versió reduïda s'ha de fer constar, al lloc de la documentació absent, un full o fulls explicatius (de manera simplificada) de la funció corresponent a la informació que hi falta, de tal manera que el conjunt del treball no perdi continuïtat. Aquesta versió ha de contenir explícitament el vistiplau de l'entitat col·laboradora i és la que s'ha de dipositar al repositori institucional de la URV i, si és el cas, al repositori del departament, un cop defensat el TFM.

10.7. Els membres del tribunal han de disposar de la versió íntegra del TFM, abans de la defensa i mentre duri. De la mateixa manera, s'han de donar per assabentats del caràcter confidencial de part de la informació que han de jutjar, i així ho han d'advertir al públic que eventualment pugui assistir a la defensa.

10.8. La defensa del TFM manté el caràcter públic i, per tant, poden assistir-hi representants del/s propietari/s de la informació confidencial. De la mateixa manera, l'exposició oral, els gràfics de suport, les demostracions, etc. s'han de fer basant-se en la versió íntegra. Tot i així, a petició de qualsevol de les parts implicades, l'assistència de públic es pot restringir.

10.9. Un cop avaluat l'estudiant, el secretari o secretària del tribunal li han de tornar tota la documentació en versió íntegra, excepte un exemplar, que ha de restar a la secretaria del departament del coordinador o coordinadora de TFM corresponent durant un termini mínim de deu dies per tal de resoldre possibles reclamacions. En el cas que es produeixi la reclamació esmentada, l'exemplar ha de restar a la secretaria fins que es resolgui completament.

10.10. La Facultat, com a tal, no accepta cap responsabilitat pel mal ús que es pugui fer de la informació confidencial, llevat del que fa referència a la responsabilitat individual que se'n pugui derivar.

10.11. Qualsevol persona o entitat que tingui interès a conèixer la informació confidencial dels TFM s'ha d'adreçar a l'entitat o persona física propietària que consti al full específic esmentat a l'apartat 10.5. La Facultat declina qualsevol altra responsabilitat pel que fa a aquesta informació.

Article 11. Dipòsit del treball

11.1. Els TFM es dipositen al repositori institucional de la URV. Els que obtinguin una qualificació igual o superior a 8 han de ser visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal. Els requisits formals dels TFM de cara al dipòsit al repositori institucional responen als establerts per la URV.

11.2. Cada departament pot disposar d'un repositori per guardar-hi els TFM digitalitzats i/o crear un arxiu en paper.

Disposició addicional primera

En els cas dels màsters interuniversitaris i Erasmus Mundus, l'aplicació d'aquesta normativa s'ha d'ajustar als aspectes específics que constin als convenis de col·laboració corresponents. Aquestes especificitats s'han de fer constar a les respectives guies docents.

Disposició addicional segona

El vicerectorat competent en matèria de postgrau és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta normativa, així com per fer-hi excepcions, si escau. En aquest últim cas, els estudiants han de motivar l'excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.

Disposició transitòria

En cas que els màsters de la Facultat de Lletres disposin de procediments específics del TFM definits amb anterioritat a aquesta normativa, hauran de revisar-los i, si escau, adaptar-los de cara al curs 2013-14.