Universitat Rovira i Virgili

Reconeixement experiència professional graus

CONCEPTE

Mitjançant aquest tràmit, la Universitat Rovira i Virgili reconeix l'experiència laboral i professional acreditada . Els crèdits reconeguts computen a l'efecte d'obtenir un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de grau. Tampoc es pot reconèixer l'experiència assolida com a conseqüència d'acreditar una beca o una beca de cooperació.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional i laboral no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. En aquest percentatge hi computarien també, si fos el cas, els crèdits reconeguts provinents d'ensenyaments universitaris no oficials.

En els estudis de grau, tenint en compte només la via del reconeixement de l'experiència laboral, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer s'estableix en:

TRÀMIT

TERMINI DE SOL·LICITUD:
UNITAT DE GESTIÓ:

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre.

DOCUMENTACIÓ:
PERÍODE MÍNIM:

El període mínim per tenir en compte l'experiència objecte del reconeixement és de 12 mesos. L'experiència inferior a aquests temps no s'admet a tràmit d'estudi.

UNITAT DE RESOLUCIÓ:

La Facultat de Lletres constitueix la Comissió de Reconeixement.

QUALIFICACIÓ:

Apte o no apte. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora cap qualificació, per la qual cosa no computa a l'hora de baremar l'expedient. El centre ha d'avaluar l'experiència acreditada per l'estudiant i pot resoldre el reconeixement, que s'aplica bàsicament a l'assignatura de Pràctiques Externes. Si la resolució és en sentit negatiu, el centre pot considerar l'opció d'eximir l'estudiant de cursar el període d'activitat externa totalment o parcialment, la qual cosa suposa que l'estudiant es matricula de l'assignatura de manera ordinària i obtindria qualificació.