Universitat Rovira i Virgili

Reconeixement experiència professional màsters

CONCEPTE

Mitjançant aquest tràmit, la URV reconeix l'experiència laboral i professional acreditada. Els crèdits reconeguts computen a l'efecte d'obtenir un títol oficial de màster, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de màster. Tampoc es pot reconèixer l'experiència obtinguda com a conseqüència d'acreditar una beca o una beca de cooperació.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional i laboral no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. En aquest percentatge hi computarien també, si fos el cas, els crèdits reconeguts provinents d'ensenyaments universitaris no oficials. D'altra banda, els estudiants també poden demanar a l'Escola de Postgrau i Doctorat el reconeixement de l'assignatura Orientació Professional i Ciutadania, organitzada per l'Escola de Postgrau i Doctorat.

En els estudis de màster, tenint en compte només la via del reconeixement de l'experiència laboral, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer s'estableix en:

TRÀMIT

TERMINI DE SOL·LICITUD:
UNITAT DE GESTIÓ:

Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre.

DOCUMENTACIÓ:
CRITERIS BÀSICS DE RESOLUCIÓ:

El reconeixement d'aquesta experiència s'aplica bàsicament a l'assignatura de Pràctiques Externes. El centre ha d'avaluar l'experiència acreditada per l'estudiant, la qual ha d'estar relacionada amb les competències inherents del títol en el qual l'estudiant està matriculat i és objecte de la petició. En casos específics, el centre pot considerar aplicar el reconeixement en una altra assignatura, sempre que la comissió corresponent ho consideri oportú.

PERÍODE MÍNIM:

El període mínim per tenir en compte l'experiència que objecte del reconeixement és de 6 mesos. L'experiència inferior a aquest temps no s'admet a tràmit d'estudi.

UNITAT DE RESOLUCIÓ:

La Facultat de Lletres constitueix la Comissió de Reconeixement i està formada pel degà o degana, per representants dels màsters oficials de la Facultat i per la cap de Secretaria de la Facultat.

QUALIFICACIÓ:

Apte o no apte. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora cap qualificació, per la qual cosa no computen a l'efecte de baremar l'expedient.

El centre ha d'avaluar l'experiència acreditada per l'estudiant i pot resoldre el reconeixement, que s'aplica bàsicament a l'assignatura de Pràctiques Externes. Si la resolució és en sentit negatiu, el centre pot considerar l'opció d'eximir l'estudiant de cursar el període d'activitat externa totalment o parcialment, la qual cosa suposa que l'estudiant es matricula de l'assignatura de manera ordinària i obtindria qualificació.