Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Planificació de la Docència i Pla de Contingència de la Facultat de Lletres

Segons la resolució de la rectora de la URV, el curs 2020-2021 ha estat definit pel Consell Interuniversitari de Catalunya com un període excepcional que implica tant l'adopció de mesures extraordinàries com l'organització d'entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge que permetin completar i/o cobrir els reajustaments de la docència presencial provocats per la situació d'emergència sanitària.

En aquest context, la Facultat de Lletres proposa una planificació docent específica per fer front als reptes de la situació actual, que manté la modalitat de docència establerta a les memòries de verificació de la seva oferta formativa de graus i màsters, però que adapta les metodologies docents a les circumstàncies provocades per la pandèmia i per l'escenari de contenció en què s'ubica la URV des del 8 de setembre de 2020 en què la Rectora ho va comunicar en la reunió sobre valoració de la situació actual de la pandèmia i la seva incidència mantinguda amb degans i deganes de la URV. Els canvis que es duran a terme queden recollits en el document "Planificació de la Docència i Pla de Contingència de la Facultat de Lletres".

L'objectiu d'aquest document és definir les pautes bàsiques per al desenvolupament de l'activitat acadèmica a la Facultat de Lletres el curs 2020-2021 i és d'aplicació al nostre centre.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar