Universitat Rovira i Virgili

Acreditació institucional de la Facultat de Lletres per AQU Catalunya

La Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili ha estat acreditada institucionalment amb l'Informe favorable d'acreditació d'AQU Catalunya.   

Des de 2007, AQU Catalunya ha ajudat les universitats a dissenyar els sistemes interns de garantia interna de la qualitat (SIGQ) dels seus centres universitaris a través del programa AUDIT. L'any 2014 l'Agència va avaluar el desplegament d'aquest programa i va començar a emetre les certificacions dels SIGQ.

D'acord amb el Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, per obtenir l'acreditació institucional els centres hauran d'haver renovat l'acreditació d'almenys la meitat dels seus títols oficials de grau, la meitat dels seus títols oficials de màster i la meitat dels seus títols oficials de doctorat i tenir certificada la implantació del seu SIGQ.

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de sis anys renovables.

Ara, la Facultat de Lletres se suma a la llista de centres d'aquesta universitat que han obtingut l'acreditació institucional.

Podeu consultar l'informe d'acreditació institucional de centre: Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 

Més informació sobre la qualitat dels estudis en el portal EUC Estudis