Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

La millora continua es garanteix a partir del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat certificat i de l'Acreditació Institucional de la Facultat de Lletres.

*Documentació en Castellà

*Documentació en Castellà

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La URV ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la política de qualitat.

Dins d'aquest context, la Facultat de Lletres ha implementat i desplegat un SIGQ que garanteix la qualitat de les titulacions de grau i màster que coordina, així com la seva millora contínua. L'any 2010, en el marc del programa AUDIT, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va valorar positivament el disseny del SIGQ de la Facultat de Lletres [Certificat núm. 0091/2010].

En aquest sentit, la Facultat de Lletres s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a la FLL són: el Responsable del SIGQ, la Dra. Marta Serrano(ELIMINAR) i la Comissió de Qualitat.