Universitat Rovira i Virgili

Garantia de la Qualitat

*Documentació en Castellà

D'acord al compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les universitats han de disposar d'una política i d'un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles.

La URV ha definit la seva política i estratègia en l'àmbit de la qualitat docent, així com les responsabilitats en l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

La URV fa públic el seu compromís amb la qualitat mitjançant la política de qualitat.

Dins d'aquest context, la FLL ha implementat i desplegat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) que garanteix la qualitat de les titulacions que estan dins del seu abast i la seva millora contínua.

En aquest sentit, la Facultat de Lletres s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia, que serveix de guia estratègica per a totes les accions que es desenvolupin.

Els òrgans de govern implicats en la qualitat a la FLL són: el Responsable del SIGQ, la Dra. Marta Serrano(ELIMINAR) i la Comissió de Qualitat.