Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

La convergència cap a l'EEES suposa la formació integral dels estudiants per adaptar-se a les necessitats de la societat actual.

La tutoria acadèmica esdevé una part important d'aquest nou procés d'ensenyament-aprenentatge universitari, i una estratègia per promoure'n la millora.

Per donar resposta a la necessitat d'orientació dels seus estudiants la Facultat de Lletres ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial (PAT), així com la seva Guia de gestió del Programa de Mentoria Acadèmica.