Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2016-17

En el procés d'acreditació de les titulacions del màster d'Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua, del màster d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera, del màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol i del màster d'Antropologia Mèdica i Salut Global, s'ha elaborat per part de l'equip deganal, pel responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, l'Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2016-17.

Aquest informe inclou la informació referent a les quatre titulacions a acreditar abans esmentades.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es va portar a terme l'abril de 2018 i els certificats d'acreditació van arribar el setembre de 2018, amb resultats d'acreditat per al màster d'Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua, del màster d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera, del màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol, i d'acreditat amb excel·lència per al màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global.

Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Traducció Professional Anglès-Espanyol

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Antropologia Mèdica i Salut Global

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació